ภารกิจ           เด็กๆต้องได้ไปโรงเรียน

จำนวนศูนย์เด็กปฐมวัย      25 (24 แห่ง ใน กทม. และ อีก 1 แห่ง ที่เกาะเหลาจังหวัดระนอง)

จำนวนนักเรียน         3000 คน

ประวัติความเป็นมา

เมื่อบาทหลวงโจเซฟ เอช ไมเออร์ หรือ ”คุณพ่อโจ” ที่ชาวบ้านเรียกขาน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดแม่พระปฎิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ ที่ตั้งอยู่บริเวณโรงฆ่าสัตว์ (โรงหมู) ที่สลัมคลองเตย เด็กๆที่เป็นลูกหลานชาวสลัมยากจนจำนวนมาก ไม่มีโอกาสไปโรงเรียน เด็กเล็กๆได้แต่วิ่งเล่นไปวันๆ รอให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเลิกจากงานในท่าเรือหรือ ในสลัม กลับมาบ้าน ความยากจนทำให้เด็กไม่มีโอกาสเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนชั้น ป.1  ส่วนเด็กที่แม้จะได้เข้าเรียนชั้น ป. 1  ก็จะต้องออกจากระบบโรงเรียนเป็นจำนวนมาก เพราะเรียนไม่ทันคนอื่น หรือไม่ก็เพราะพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเสียให้ไปโรงเรียน

คุณพ่อโจ จึงได้ชักชวนซิสเตอร์มาลินี  ฉันทวโรดม หรือ “คุณแม่มาเรีย” จากคณะพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล  สาธุประดิษฐ์  มาช่วยสอนหนังสือให้กับเด็กๆคาทอลิก ซี่งต่อมาไม่นาน ก็ได้เกิดความร่วมมือร่วมใจจากผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ร่วมกับชาวบ้าน ก่อตั้ง โรงเรียนวันละบาท ดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบศูนย์เด็กปฐมวัย ตอนเช้าก่อนไปทำงาน พ่อแม่ก็นำลูกมาฝากไว้ที่คุณครูและมารับกลับเมื่อเสร็จงานในตอนบ่ายหรือตอน เย็น

หลังจากโรงเรียนวันละบาท แห่งแรก ประสบความสำเร็จด้วยดี ก็ได้เกิดความร่วมมือจากชาวบ้านอีกหลายชุมชน ในการร่วมก่อตั้งโรงเรียนขึ้น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2552 มีศูนย์เด็กปฐมวัยของมูลนิธิฯ ดำเนินงานอยู่ในชุมชนแออัดทั้งสิ้น 24 แห่ง ในพื้นที่ 16 เขตในกรุงเทพมหานคร รับเด็กปฐมวัย กว่า 3000 คนเข้าเตรียมตัวเรียนในระดับชั้น ป. 1 และอีก 1 แห่ง ที่เกาะเหลา จังหวัดระนอง สำหรับเด็กชาวมอแกน

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน  เด็กๆ ในชุมชนแออัดประมาณ 50,000 คนได้เริ่มต้นการเรียนของตนในศูนย์เด็กปฐมวัยของมูลนิธิฯ

หลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์เด็กปฐมวัยของมูลนิธิฯ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  เน้นให้เด็กๆ มีความสุขในการเรียน สอนให้เป็นผู้ชนะ และมีคุณธรรม  ดูแลติดตามการพัฒนาของเด็กแบบองค์รวม เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน

คำขวัญของศูนย์เด็กปฐมวัยเมอร์ซี่

“เรียนให้เป็น  เล่นให้รู้  ควบคู่คุณธรรม”

พัฒนาการสมวัย

เด็กในชุมชนแออัดที่มาเข้าเรียนในศูนย์เด็กปฐมวัยของมูลนิธิฯ ร้อยละ 20 มีภาวะขาดสารอาหาร เด็กๆจะได้รับประทานมื้อกลางวันที่มีคุณค่า มีสารอาหารครบหมู่ รวมทั้งนม และผลไม้และมีชั่วโมงนอนพักผ่อนเพียงพอตามวัย เด็กๆ จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เด็กต้องอยู่รอด ปลอดภัย

ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็กแห่งสหประชาชาติ เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด ชีวิตของเด็กๆในชุมชนแออัด รายล้อมไปด้วยภยันตรายนานา ศูนย์เด็กปฐมวัยของมูลนิธิฯ จึงเปิดการเรียนการสอนเร็วกว่าที่อื่น และปิดช้ากว่าที่อื่นๆ โดยเฉลี่ย ศูนย์เด็กปฐมวัยของเราเปิดทำการปีละ 300 – 320 วัน เพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังช่วยให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ไปทำงานประกอบอาชีพด้วยความสบายใจ

เรื่องนี้เป็นความร่วมมือกับชุมชน

มูลนิธิฯ ร่วมมือกับชุมชน เพื่อลูกหลานของคนในชุมชน นับแต่ก่อตั้งศูนย์เด็กปฐมวัยมา ชุมชนจะช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆและคุณครู เงินสมทบจากผู้ปกครอง ใช้เป็นส่วนหนึ่งสำหรับค่าใช้จ่ายของศูนย์ฯ  มูลนิธิฯ ย้ำกับผู้ปกครองที่แม้จะไม่สามารถสมทบค่าใช้จ่าย  ก็ขอให้นำเด็กๆมาเรียน ในแต่ละปี ประมาณร้อยละ 25 ที่ครอบครัวยากจนเดือดร้อนมาก ไม่สามารถสมทบค่าใช้จ่ายได้

เราเตรียมชุมชนให้สามารถดำเนินการด้วยตนเอง

มูลนิธิฯ พยายามระดมทรัพยากร  ความร่วมไม้ร่วมมือจากองค์กรต่างๆในพื้นที่และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ชุมชน เพื่อให้สามารถดำเนินงานศูนย์เด็กปฐมวัยได้ด้วยตนเอง เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อช่วยเหลือชุมชนอื่นที่มีความต้อง การ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ สามารถส่งมอบศูนย์เด็กปฐมวัยให้ชุมชนดำเนินการเอง จำนวน 8 แห่ง

ความท้าทายในงาน

มูลนิธิฯ มีความพยายามอยู่เสมอและทำทุกวิถีทางอย่างเต็มความสามารถ ที่จะช่วยให้เด็กทุกคน ที่ยากจน เด็กด้อยโอกาส เด็กลูกของกรรมกรก่อสร้าง เด็กเร่ร่อน เด็กที่ต้องใช้ชีวิตเยาว์วัยของตนช่วยพ่อแม่ทำมาหากิน ได้มีโอกาสเล่าเรียน เช่นเด็กๆจากครอบครัวปกติทั่วไป และได้ใช้ชีวิตเยาว์วัยของตนอย่างมีความสุข

ขอขอบคุณผู้อุปถัมภ์ศูนย์เด็กปฐมวัยของมูลนิธิฯ

 • มูลนิธิแอมเวย์ในประเทศไทย
 • Arisaig Partners
 • The Atlantic Philantropies
 • Barclays Capital Securities(Thailand)
 • The British Women’s Group
 • Kurt Minen and Lisa Thompson
 • The Lighthouse Club
 • Linklaters(Thailand)
 • Mercedes-Benz Leasing(Thailand) Co., Ltd.
 • Recreational Bangkok Biking Ltd.
 • UBS Securities (Thailand) Ltd.
 • Wings of Support