เด็กคือ 'ข่าวสาร' ที่เราส่งไปยังอนาคต

ยิ่งเราดูแล ให้เด็กของเราวันนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างไร  เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดังที่เราสรรสร้างให้เขาในวันข้างหน้า เช่นนั้น 

ในบรรดาเด็กไทยของเรา ไม่ว่าเขาจะมาจากครอบครัวลักษณะใด มีอันจะกินหรือ
ยาก จน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเร่ร่อนหรือเด็กกำพร้า ถูกทอดทิ้ง เป็นเด็กจากครอบครัวในชนบทห่างไกลในต่างจังหวัดหรืออยู่ในเมืองหลวง ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยเราในอนาคต จะเติบโตมาจากพวกเขาเหล่านี้

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 มูลนิธิฯ จึงช่วยให้เด็กๆมีที่อยู่อาศัยปลอดภัย ได้รับการเอาใจใส่ดูแล และ ให้ได้รับการศึกษาเหมาะสมตามวัยของเขา  ปัจจุบัน มีเด็กอยู่ใน
ครอบครัวใหญ่ของเราจำนวนเกือบ 200 คน ในบ้านเมอร์ซี่ ทั้ง 5 แห่ง

ทีมงานศูนย์พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของเด็ก ของมูลนิธิฯ จะช่วยเด็กๆที่ตกเป็น
ผู้ต้องหาในระหว่างที่ถูกสอบสวนตามสถานีตำรวจต่างๆและเมื่ออยู่ในระหว่าง
การดำเนินคดีทางศาล เพื่อให้เขาสามารถผ่านกระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม มีโครงการ โทรศัพท์สายด่วน รับแจ้งกรณีที่เด็กถูกละเมิดหรือ
เอารัดเอาเปรียบ ถูกทำร้ายหรือทำทารุณกรรม รวมทั้งรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็ก

ทีมงาน ครูข้างถนน ทำงานช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กเร่ร่อนที่ยังไม่พร้อมที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ใน บ้านเมอร์ซี่  ชีวิตของเด็กเร่ร่อนเหล่านี้ ตกอยู่ในภยันตรายต่างๆ ไม่เว้นแต่ละวัน  รวมทั้งอันตรายจากการค้ามนุษย์ การละเมิดทางเพศ วงจรอุบาทของยาเสพติด และภยันตรายจากโรคเอดส์ ฯลฯ  ครูของเราจะให้ความดูแล เอาใจใส่ ชี้แนะเด็กๆ ในโอกาสต่างๆที่สามารถจะทำได้

เด็กๆทั้งหมดนี้ รวมอยู่ในครอบครัวใหญ่ของเรา....ครอบครัวเมอร์ซี่

โครงการของมูลนิธิฯ

บ้านเมอร์ซี่ บ้านหลังที่สองสำหรับเด็ก
ศูนย์พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก

Related Articles:

Bangkok's "Slaughterhouse Children" Find a Haven

Related articles by Fr Joe Maier:

A Ride on the Wild Side of Mercy
The Pride of Klong Toey
Heavens Door Opened on Soi Cowboy
The Anonymous Fate of Miss Naa

Running Drugs for Mom, and then Starting Over
It's All In the Game
No Parents, No Food, No Home
Five Ugly Ducklings from the Swamps of Klong Toey (Easter Letter)
A Rainy Night in Bangkok
Slum Boy on the Knife-Edge of Hell
There Is Always HOPE
Most Precious Throw-Away Kid
Miss Peh and the Piano Man (Easter 2007)
Miss Pim Gets Second and Third Chances
Living Past the Nightmare
Almost Sweet Sixteen
The Revival of Cookie-Crumb James
A Christmas Story (2005)