ภารกิจ

ปกป้อง คุ้มครอง และมอบโอกาสการศึกษาให้กับเด็กๆ

จำนวนเด็กในบ้าน

ขณะนี้ มูลนิธิฯ กำลังให้การดูแลเด็กๆในบ้าน 190 คน

การดูแลเด็กๆในบ้าน

มูลนิธิฯ เชื่อว่า เด็กทุกคนมีบ้าน มีครอบครัว มีพ่อแม่ พี่น้อง อันเป็นที่รักของเขา เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิฯ คือ ช่วยให้เด็กๆ สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอบอุ่นของเขา

บ้านเมอร์ซี่ เป็นสถานที่ที่มูลนิธิฯ จะเยียวยาให้เขาฟื้นจากความบอบช้ำ โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ มอบโอกาสต่างๆให้กับเขา รวมทั้งการเตรียมให้เขาพร้อมที่จะกลับสู่ครอบครัว

ตลอดเวลาที่เขาอยู่กับมูลนิธิฯ เขาจะมีโอกาสฝึกทักษะชีวิต และ ได้รับการศึกษาจนถึงชั้นสูงสุดที่เขาสามารถ  มูลนิธิฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ทดแทน ให้คำแนะนำ ปรึกษา ชี้แนะให้กับเขา

Our boys coming home  from school.

จำนวนบ้านเมอร์ซี่

  • บ้านเด็กชาย บ้านเด็กหญิง แบ่งตามอายุ จำนวน 4 บ้าน
  • บ้านแรกรับ ดูแลเด็กที่เพิ่งเข้ามาอยู่ หรือ ที่กำลังเตรียมกลับสู่ครอบครัว
  • บ้านแม่และเด็กติดเชื้อ

ความเป็นมาของบ้านเมอร์ซี่

มูลนิธิฯ เปิดบ้านเมอร์ซี่เพื่อเป็นที่พักพิงสำหรับเด็กเร่ร่อนในปี พ.ศ. 2519 แรกๆ มีเด็กเพียง 9 คน  ในบ้านเมอร์ซี่ เด็กๆจะมีอาหารรับประทาน มีที่พักอาศัย เด็กที่พักอยู่ประจำ มูลนิธิฯจะ ส่งเขาไปโรงเรียน  หลังจากนั้นจำนวนเด็กในบ้านเมอร์ซี่ก็เพิ่มขึ้นทุกปี ภายในระยะเวลา 25 ปี มูลนิธิฯ เปิดบ้านเมอร์ซี่ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน  5 บ้าน

ในปี พ.ศ. 2544 มูลนิธิฯ ลงนามในข้อตกลงร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ในการช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็ก เมื่อมีเด็กกระทำความผิดโดยที่ศาลได้พิจารณาตัดสินลงโทษแล้ว  จะมีการพิจารณาส่งเด็กที่กระทำความผิดเนื่องจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั้น ให้มาอยู่ในบ้านเมอร์ซี่ แทนการส่งเขาเข้าไปอยู่ในสถานพินิจ เนื่องจากจะทำให้เด็กซึมซับพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมกับวัยของเขา หากต้องเข้าไปอยู่ในสถานพินิจ อันจะเป็นการซ้ำเติมเขาอีกทางหนึ่ง

ความท้าทายของงาน

ในงานช่วยเหลือและดูแลเด็กๆ  สิ่งที่ท้าทายเราอยู่เสมอๆ คือ การช่วยให้เด็กที่บอบช้ำมาจากการถูกข่มเหง ทำร้าย ถูกละเมิด ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ ให้มีความกล้าหาญ เข้มแข็ง และมีความพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปในชีวิต และสามารถกลับคืนสู่สังคมดังเดิม งานลักษณะเช่นนี้ ต้องการเวลา ความอดทนและการให้โอกาส ต้องการบุคลากรที่มีความเสียสละ มีความรู้ความชำนาญ เพื่อช่วยให้เด็กๆก้าวเดินไปในแต่ละวัน

Related Articles:

Bangkok's "Slaughterhouse Children" Find a Haven

Related articles by Fr Joe Maier:

A Ride on the Wild Side of Mercy
The Pride of Klong Toey
Heavens Door Opened on Soi Cowboy
Running Drugs for Mom, and then Starting Over
It's All In the Game
No Parents, No Food, No Home
Five Ugly Ducklings from the Swamps of Klong Toey (Easter Letter)
A Rainy Night in Bangkok
Slum Boy on the Knife-Edge of Hell
Most Precious Throw-Away Kid
Miss Peh and the Piano Man (Easter 2007)
Miss Pim Gets Second and Third Chances
Living Past the Nightmare
Almost Sweet Sixteen
The Revival of Cookie-Crumb James
A Christmas Story (2005)

Related Photo Galleries:
New Child Joins Our Family
Holiday on the Beach
Mercy Children
More Mercy Centre Childre
Galong Rides His Imaginary Motorcycle
Mercy Children Make Art

Related Mercy Centre Programs:

ศูนย์พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก

โรงเรียนยานุส คอร์ซัค แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้