circle of compassion circle of compassion circle of compassion
circle of compassion circle of compassion circle of compassion
circle of compassion circle of compassion circle of compassion


ความช่วยเหลือดูแลของเราเป็นแบบครบวงจร


ย้อนหลังไป 20 ปีก่อน เมื่อโรคเอดส์เข้ามาสู่ชุมชนแออัด ผู้คนขาดความรู้ความเข้าใจ มีแต่ความกลัว ตั้งข้อรังเกียจผู้ป่วยและครอบครัว ด้วยเกรงว่าตนเองจะติดเชื้อเอดส์ไปด้วย หากเข้าใกล้หรือพบปะกับผู้ป่วย และครอบครัว ผู้คนต่างกล่าวขวัญไปต่างๆ นา แต่สิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือ ผู้ป่วยและครอบครัว ถูกทอดทิ้ง ถูกกันออกไปจากสังคม

เพื่อต่อสู้ กับภัยมืด ที่ครอบงำสังคมชุมชนแออัด มูลนิธิฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ การป้องกัน การดูแลครอบครัวที่มีสมาชิกติดเชื้อ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแท้จริงให้กับสังคม โดยการสื่อสารความจริงที่ว่า

เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้


เริ่มจากงานเยี่ยมบ้านจำนวนไม่กี่ราย มูลนิธิฯ ได้ขยายความช่วยเหลือในรูปแบบสถานพักฟื้นผู้ป่วยติดเชื้อ

ร่าง กายของคนเราจะซ่อมสร้างตัวเองตามธรรมชาติอยู่แล้ว เมื่อได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ได้รับอาหารบำรุงร่างกายเพียงพอ ผู้ป่วยก็จะสามารถพลิกฟื้นสุขภาพของตนเอง เมื่อผนวกกับกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้าง เขาก็สามารถกลับมามีศักยภาพดังเดิม

มูลนิธิฯ ได้เริ่มโครงการบ้านแม่และเด็กผู้ติดเชื้อ ให้แม่และลูกมีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน งานได้ขยายขอบข่ายออกไปรวมถึงการอบรมสัมมนา ให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงในระดับอายุต่างๆ ทั้งในชุมชนแออัด และในสถานประกอบการที่มีพนักงานเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบัน งานรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ของมูลนิธิฯ ทุกโครงการดำเนินไปในรูปของการบูรณาการ เน้นบทบาท ทัศนะคติที่ถูกต้อง และความเข้าใจของทุกคนในสังคม และในครอบครัว

โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บ้านแม่และเด็ก
เอดส์ เราอยู่ร่วมกันได้
4 ประสานเพื่อความหวัง
การให้ความรู้เกี่ยวกับเอดส์

Related Articles:

Thai Children Given Chance Against AIDS

Related articles by Fr. Joe Maier:

When Flower Girls Grow Up

It's All In the Game