Mom and Children

มูลนิธิฯ ยินดีต้อนรับทุกคน และครอบครัวใหญ่ของเราก็เติบโตขึ้นทุกวัน

เด็กๆของเราต้องประสบความสุญเสียและความทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงมากเกินกว่าที่เราๆ

จะสามารถเข้าใจได้ แต่กระนั้นก็ดี พวกเขาก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และ เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ

ภารกิจหลักของบ้านแม่และเด็ก

 • เป็นบ้านแห่งรัก ให้เด็กติดเชื้อ  HIV / AIDS   สามารถใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขาอย่างมีความสุข
 • ให้ความช่วยเหลือแม่และลูกที่ติดเชื้อ  HIV / AIDS  ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของตนเอง

จำนวนสมาชิกปัจจุบันในบ้านแม่และเด็ก เด็กติดเชื้อจากแม่   60  คน  แม่ที่ติดเชื้อ   3  คน

ความเป็นมาของบ้านแม่และเด็ก

เดิมทีเดียว เมื่อเริ่มงานรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ ในปี พ.ศ.  2536

มูลนิธิฯ  ได้เข้ามาดูแลช่วยเหลือทั้งแม่และเด็กที่ติดเชื้ออยู่แล้ว แต่ใช้วิธีแยกให้แม่และเด็กพักอยู่คนละส่วนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องดูแล ทั้งแม่และเด็ก  หลังจากมูลนิธิฯ มีประสบการณ์ทำงานนี้   4  ปี  มูลนิธิฯ พบว่าเมื่อแม่มีสุขภาพดี แข็งแรงขึ้น มีความรู้ในการดูแลตนเองและการดูแลลูกที่ติดเชื้อของตน การให้แม่ลูกได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์แม่ลูก และเสริมพัฒนาการของลูกได้เป็นอย่างดี มูลนิธิฯ จึงเปิดโครงการบ้านแม่และเด็กและโครงการเยี่ยมบ้าน ในปี พ.ศ. 2540

ความช่วยเหลือของมูลนิธิฯ ในบ้านแม่และเด็ก

 • แม่และเด็กสามารถใช้ชีวิตตามปกติ อย่างปลอดภัย โดยที่ครอบครัวไม่รู้สึกอับอาย ถูกแบ่งแยกหรือดูถูกดูแคลน
 • มูลนิธิฯ จัดให้มีทีมพยาบาล เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพ และแม่บ้านประจำ เป็นบุคคลากรที่อุทิศตน มีความเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา  24  ชั่วโมง
 • ให้ความช่วยเหลือทางด้านอารมณ์และทางจิตใจ รวมทั้งการอบรมพิเศษเพื่อช่วยผู้เป็นแม่ ให้มีทักษะในการดูแลลูกที่ติดเชื้อของตน
 • ให้เด็กทุกคนได้ไปโรงเรียนตามวัยของเขา
 • จัดทัศนะศึกษา กิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมพิเศษวันหยุดต่างๆให้กับเด็กๆ
 • ดูแลให้เด็กๆ มีโอกาสได้เล่นสนุกสนานและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เหมือนเด็กปกติทั่วไป

กิจกรรมอื่นๆ

 • ช่วยเหลือให้แม่และเด็กที่ติดเชื้อเตรียมตัว และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมตามปกติ รวมทั้งการติดตามให้คำปรึกษา มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว และให้เงินยืมเพื่อที่อยู่อาศัยโดยไม่คิดดอกเบี้ย
 • รณรงค์ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนที่แม่และเด็กอาศัยอยู่ เพื่อช่วยลดการแบ่งแยก การกีดกันต่างๆ
 • ช่วยดำเนินการให้แม่และเด็กได้รับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลของรัฐ ดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับการเดินทางไปโรงพยาบาล ช่วยดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ  ฯลฯ

สิ่งท้าทายในงาน

 • การสอนให้เด็กๆ เข้าใจในสภาวะติดเชื้อ  HIV / AIDS  ของตน
 • การเตรียมเด็กติดเชื้อของเราให้สามารถใช้ชีวิตด้วยตนเองเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่

 

Related video:
Thai Children Given a Chance Against AIDS

Related Mercy Centre HIV/AIDS Programs:

Education/Outreach 

Home-based Care

Bridge-of-Hope Caring Centre