Homecare - delivering home necessities

งานเยี่ยมผู้ป่วยติดเชื้อทีบ้าน

ทีมงานเยี่ยมบ้านของเรา ประกอบด้วยผู้ที่ติดเชื้อเองและที่เคยรักษาตัวอยู่ในศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยของ มูลนิธิฯ ทีมงานจะจัดเวลาออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเชื้อ กว่า 600  คน ที่อาศัยอยู่กับครอบครัวของตนในชุมชนแออัด  60  ชุมชน ในกรุงเทพมหานคร

ภารกิจหลักของทีมงานเยี่ยมบ้าน

 • ช่วยให้ผู้ป่วยติดเชื้อที่มีฐานะยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของเขา ได้รับการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม สามารถใช้ชีวิตอย่างมีค่าและมีความสุข
 • ให้ความรู้แก่ครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง การเอาใจใส่ดูแลสมาชิกครอบครัวที่ป่วยติดเชื้อ ด้วยความรักและเอาใจใส่

ประวัติความเป็นมาของงานเยี่ยมบ้าน

มูลนิธิฯ เริ่มดำเนินงานศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยติดเชื้อในปี พ.ศ.  2536   เป็นศูนย์ที่ให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แห่งแรกและใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร  ต่อมา เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัส  HIV / AIDS  ทำให้หลายคนมีสุขภาพดีขึ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านกับครอบครัวของตน ได้ตามปกติ ทางโครงการได้ช่วยครอบครัวเตรียมตัวรับผู้ป่วยกลับบ้าน และช่วยครอบครัวจัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสมสำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อ  มูลนิธิฯ จึงดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านในปี พ.ศ.  2542

 

homecare visit

กิจกรรมและความช่วยเหลือของทีมงานเยี่ยมบ้าน

กิจกรรมกลุ่ม มูลนิธิฯ ประสานกับโรงพยาบาลของรัฐ ในการจัดกิจกรรมกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อที่มีฐานะยากจน เพื่อให้ความรู้ในรูปแบบการสัมมนาเกี่ยวกับการใช้ยาต้านไวรัส  HIV   ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล รวมทั้งการติดตามผลและการดูแลสุขภาพของตนที่บ้าน

การให้คำปรึกษาที่ศูนย์เมอร์ซี่ มูลนิธิฯ มีบริการช่วยเหลือแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยติดเชื้อทางโทรศัพท์ และช่วยเหลือสมาชิกครอบครัวของผู้ป่วยที่มาติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์  ซึ่งมีผู้ติดต่อขอคำปรึกษาเฉลี่ยวันละ  20  ราย  นอกจากนั้น ผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านยังสามารถโทรศัพท์ติดต่อตรงกับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ เมอร์ซี่ เพื่อซักถามเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและยาที่รับประทาน ในเวลาใดก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วนเกี่ยวกับปัญหาครอบ ครัว

การช่วยเหลือกรณีผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ทีมงานของศูนย์เมอร์ซี่จะช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ในกรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อต้องไปโรงพยาบาล ผู้ป่วยติดเชื้อหลายคนที่มีฐานะยากจน ไม่มีเอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อกับโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ก็จะช่วยเป็นธุระติดต่อเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าว บ่อยครั้ง เจ้าหน้าที่ต้องเดินทางไปยังภูมิลำเนาของผู้ป่วยในต่างจังหวัดเพื่อดำเนิน การเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้

การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ โรงพยาบาล ใน หลายกรณี ผู้ป่วยไม่แข็งแรงพอที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลโดยบริการสาธารณะด้วยตนเอง หรือไม่สามารถจ่ายค่าเดินทาง มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือตามแต่กรณี เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยติดเชื้อได้รับการตรวจรักษาตามนัดของแพทย์

การช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย บ้านของผู้ป่วยบางคนอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้ยากต่อการดูแลฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย มูลนิธิฯ จะช่วยซ่อมแซมบ้านในกรณีที่จำเป็น รวมทั้งให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีที่ถูกไล่รื้อ

ด้านโภชนาการ มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารเสริม ข้าวสาร อาหารแห้ง

ด้านอาชีพ กิจกรรมสร้างรายได้ ช่วยหางานประจำ หรืองานชั่วคราวให้กับผู้ติดเชื้อ  และให้บริการเงินยืมเพื่อลงทุนประกอบอาชีพหารายได้และเพื่อกรณีฉุกเฉิน

เครือข่ายคนทำงานด้านเด็ก

มูลนิธิฯ ริเริ่มเครือข่ายนี้ เพื่อให้เด็กที่อยู่กับครอบครัว ทั้งที่ติดเชื้อและไม่ได้ติดเชื้อ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในบ้านเมอร์ซี่ของเรา ซึ่งเป็นการช่วยให้เด็กๆได้พบเพื่อน ได้เล่นสนุกสนานนอกบ้านเรือนของตน การร่วมกิจกรรมเป็นโอกาสที่ทำให้เด็กๆได้รู้สึกว่าพวกเขาได้รับการต้อนรับ และได้รับความรักเสมอ

ในเครือข่ายนี้ พ่อแม่ หรือผู้ปกตรองของเด็กติดเชื้อจะได้ร่วมกับทีมงานเยี่ยมบ้าน ช่วยเหลือเด็กๆ รวมถึงเรื่องต่อไปนี้

 • ด้านการศึกษา มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียน  เมื่อเกิดกรณีที่เด็กๆถูกแบ่งแยก ถูกรังเกียจหรือถูกกีดกัน ทีมงานจะไปพบพูดคุยกับครูของเด็กๆที่โรงเรียน เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว
 • เกี่ยวกับอนาคตของเด็กๆ มูลนิธิฯ จะพูดคุย หารือเกี่ยวกับความช่วยเหลือของพ่อแม่และครอบครัวสำหรับอนาคตของลูก ส่วนเด็กที่กำพร้า มูลนิธิฯ จะพูดคุยกับ ปู่ย่า ตายาย หรือ ญาติของเด็ก
 • การพูดคุยกับลูกหลานของตน มูลนิธิฯ จะแนะนำพ่อแม่ ผู้ปกครองให้รู้จักวิธีอธิบายให้ลูกหลานของตนเข้าใจเกี่ยวกับ  HIV / AIDS โดยใช้ประสบการณ์ที่มูลนิธิฯได้รับจากการทำงาน

 


homecare visit

ประโยชน์ของงานเยี่ยมบ้านโดยรวม

 • ให้คำแนะนำผู้ป่วยติดเชื้อเกี่ยวกับยาต้านไวรัส  HIV / AIDS  ( สถานที่รับยาและวิธีกินยาต้านไวรัส ) ช่วยเหลือด้านอาหารเสริม ข้าวสาร อาหารแห้ง จากประสบการณ์การทำงานของเรา คำแนะนำของทีมงานเยี่ยมบ้านและความช่วยเหลืออื่นๆจากมูลนิธิฯ  ช่วยให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่กับครอบครัว ดีขึ้นอย่างชัดเจน
 • คำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ  ช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับ  HIV / AIDS  ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อและครอบครัวของเขา ช่วยลดความหวาดกลัวต่างๆ และช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีทัศนะคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิต
 • เงินยืมเพื่อลงทุนประกอบอาชีพและการมีงานทำ ช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีรายได้  ช่วยให้เขารู้สึกว่าตนเองมีค่าและมองชีวิตในแง่บวกมากขึ้น
 • การรับผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารักษาพยาบาลในศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย เมื่อจำเป็น

ตัวอย่างความสำเร็จ

ในกรณีของสมชาย ผู้ป่วยติดเชื้อที่อ่อนแอมากจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ครอบครัวจึงติดต่อมายังศูนย์เมอร์ซี่และต้องการให้เขาอยู่ที่ศูนย์ตลอดไป

เมื่อได้รับการติดต่อ มูลนิธิฯ จึงได้ส่งทีมงานไปเยี่ยมสมชายที่บ้าน และพบว่าเขาเจ็บป่วยด้วยอาการติดเชื้อที่ผิวหนังในลักษณะที่ควบคุมไม่ได้ แต่เมื่อทีมงานได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้ว ก็เห็นว่าอาการของสมชายที่เป็นอยู่ไม่ร้ายแรงถึงชีวิต ทีมงานจึงใช้วิธีดูแลรักษาสมชายที่บ้าน และสอนทักษะการดูแลสุขภาพให้กับครอบครัวของเขา  หลังจากนั้น อาการอักเสบติดเชื้อที่ผิวหนังได้หายไปอย่างรวดเร็ว สุขภาพของสมชายค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบัน สมชายสามารถประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ มีรายได้สำหรับตนเองและช่วยเหลือครอบครัวได้

สิ่งท้าทายในงาน

 • ความไม่รู้เกี่ยวกับภัยของโรคเอดส์ ที่ยังมีอยู่ในสังคมไทย
 • การที่ผู้ติดเชื้อถูกแบ่งแยก ดูถูก กีดกัน จากผู้คนรอบข้าง
 • การช่วยให้ผู้ติดเชื้อปรับตัวในความรู้สึกผิดและความรู้สึกละอาย
 • ความยากจน

 Related Mercy Centre HIV/AIDS Programs:

Mothers' and Children's Home

Bridge-of Hope-Caring Centre

Education/Outreach

Related Photo Gallery:

Homecare Visit