adult hospice care

4  ประสานเพื่อความหวัง

มูลนิธิฯ เริ่มต้นงานช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ  HIV / AIDS  โดยเปิดสถานพักฟื้นเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อที่มีฐานะยากจน ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2536  และทำงานในรูปแบบดังกล่าวตลอดมา จนถึง ปี พ.ศ.  2546  โดยมูลนิธิฯ ได้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ปีละ  300 คน ในช่วงเวลานั้น ยาต้านไวรัสยังคงมีราคาแพงมาก มูลนิธิฯ จึงดูแลรักษาผู้ป่วยตามอาการ แต่เมื่อเวลาผ่านไป สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไป  ผู้ติดเชื้อที่มีฐานะยากจนก็สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสได้  นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังพบว่าหากผู้ป่วยมีโภชนาการที่ดี ได้รับอาหารเพียงพอ ได้พักผ่อน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านกำลังใจจากบุคคลในครอบครัว และจากเจ้าหน้าที่ ผู้ติดเชื้อจะมีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไป ซึ่งหลายคนมีสุขภาพดีขึ้นและฟื้นตัวจากโรค จนกระทั่งแข็งแรงและสามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้ตามปกติ  มูลนิธิฯ จึงปรับใช้วิธีทำงานในรูปแบบใหม่ โดยประสานความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มบทบาทของสถานพักฟื้น ในการเตรียมตัวให้ผู้ติดเชื้อ สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของเขาได้

เป้าหมายหลัก

  • เข้าถึงเด็กยากจนที่ติดเชื้อ HIV / AIDS และถูกทอดทิ้ง หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ทั้งแก่ผู้ป่วยติดเชื้อและครอบครัวของผู้ป่วย รวมถึงให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินในการยังชีพ
  • ดูแล ติดตาม บุตรของผู้ป่วยติดเชื้อที่ศูนย์ดูแลอยู่ ให้ได้ศึกษาเล่าเรียน และช่วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา สำหรับกรณีที่จำเป็น
  • จัดระบบช่วยเหลือและเตรียมผู้ป่วยให้สามารถกลับสู่ครอบครัวอย่างยั่งยืน

สถานที่ดำเนินงาน ศูนย์เมอร์ซี่

จำนวนผู้ป่วยต่อปี 100  คน

การประสานความร่วมมือ มูลนิธิฯ ได้ทำความตกลง และร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง  4  ฝ่าย  ได้แก่ ผู้ป่วยติดเชื้อ  ครอบครัวของผู้ป่วย  โรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่ และ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ครอบครัวของผู้ป่วยตกลงที่จะจัดเวลามาเยี่ยม อยู่กับผู้ป่วยที่ศูนย์เมอร์ซี่และช่วยดูแล เป็นกำลังใจ ไม่ให้เขารู้สึกว่าถูกรังเกียจและถูกทอดทิ้ง  ผู้ป่วยติดเชื้อเอง เมื่อสุขภาพแข็งแรงขึ้น สามารถใช้ชีวิตตามปกติ ตกลงที่จะช่วยเหลืองานของมูลนิธิฯ ด้านโครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ในโอกาสที่ทำได้ มูลนิธิฯ จะให้คำแนะนำแก่ครอบครัวของผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อให้มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยเมื่อกลับคืนสู่ครอบครัว รวมทั้งมูลนิธิฯ จะจัดเจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน โรงพยาบาลของรัฐตกลงให้ความร่วมมือกับมูลนิธิฯ ในงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในองค์รวม

patients receive ARVs

มิติใหม่ของงานดูแลช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ เป็นความหวังสำหรับผู้ติดเชื้อ สำหรับครอบครัวและสังคม

ขอบข่ายงาน

  • การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อตามอาการ ด้วยความเอาใจใส่
  • จัดให้ผู้ติดเชื้อได้รับโภชนาการที่ส่งเสริมสุขภาพ มีที่พักสะอาด ปลอดภัย
  • ให้คำปรึกษา แนะนำต่างๆ แก่ผู้ติดเชื้อและครอบครัวของเขา
  • เป็นธุระทางด้านเอกสาร และหลักฐานที่ต้องใช้ เมื่อไปติดต่อโรงพยาบาลและช่วยเหลือเรื่องการเดินทางไปโรงพยาบาล
  • สอนทักษะต่างๆในการดูแลผู้ติดเชื้อ ให้กับครอบครัว

ตัวอย่างความสำเร็จ

อดีตผู้ป่วยรายหนึ่ง ในศูนย์พักฟื้นของมูลนิธิฯ ได้รับการดูแลรักษาและได้ฟื้นฟูสุขภาพ จนกระทั่งแข็งแรงเป็นปกติ และสามารถช่วยมูลนิธิฯ โดยช่วยงานโครงการเยี่ยมบ้าน  พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ HIV / AIDS ในชุมชน

ปัจจุบันเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ และยังดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอชไอวี / เอดส์ แห่งประเทศไทย ท่านสามารถอ่านเรื่องราวของเขาได้ที่นี่


Related Mercy Centre HIV/AIDS Programs:
Home-based Care
Education/Outreach
Mothers' and Children's Home