two sponsorship children in  uniform

ทุนการศึกษาในกรุงเทพฯ

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้เรียน มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ระดับปฐมวัยเป็นต้นไป จนถึงชั้นสูงสุดที่เขาสามารถ ในจำนวนเด็กที่รับทุนการศึกษาทั้งหมดจากมูลนิธิฯ ขณะนี้ กว่า  25  คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวะศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย ในช่วงเริ่มแรก ที่มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก  เมื่อ  35  ปีที่แล้ว เด็กจากชุมชนแออัดไม่ได้เรียนในระดับอุดมศึกษาแม้แต่เพียงคนเดียว

วิธีคัดเลือกเด็กเข้ารับทุน เจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิฯ คุณครูในศูนย์เด็กปฐมวัย และตัวแทนผู้ปกครอง จะช่วยกันพิจารณาคัดเลือกเด็กที่ยากจนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด  มูลนิธิฯจัดหาทุนการศึกษาสำหรับเด็กในบ้านเมอร์ซี่ด้วยเช่นกัน

จำนวนทุนการศึกษาในปัจจุบัน ขณะนี้ มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน กว่า  500  ทุน และมอบทุนการศึกษาเป็นบางส่วนให้กับเด็กจากครอบครัวที่มีปัญหาฉุกเฉิน กว่า  100  คน เพื่อพวกเขาไม่ต้องออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน

กิจกรรมที่จัดเพิ่มเติมให้กับเด็ก เพิ่มเติมจากการมอบทุนการศึกษา

ความขัดสนในครอบครัว ทำให้เด็กยากจนขาดโอกาสไปเสียแทบทุกอย่าง เพื่อช่วยเติมเต็มให้กับพัฒนาการตามวัยของเขา มูลนิธิฯ จึงจัดกิจกรรมเหล่านี้ให้กับเด็กๆด้วย

  1. การเยี่ยมครอบครัวและผู้ปกครอง เพื่อติดตามผลการเรียนของเด็ก
  2. จัดการสอนเสริม การเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน เพื่อช่วยให้เด็กใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ช่วงที่พ่อแม่ ผู้ปกครองยังไม่กลับจากการทำงาน
  3. จัดค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน ในแต่ละปี มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมนี้เพื่อให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ  รู้จักตัวตนของเขา เรียนรู้ที่จะเคารพตนเองและผู้อื่น  การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ
  4. จัดการอบรมเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำให้กับเยาวชน
  5. จัดกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ให้เด็กโตใช้ทักษะ วิชาที่เรียน ช่วยเด็กที่เล็กกว่า
  6. จัดทัศนะศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร เสริมการเรียน
  7. จัดการเรียนช่วงสุดสัปดาห์ เข่น คอมพิวเตอร์ การวาดภาพ การเขียนผ้าบาติก ฯลฯ โดยจัดที่ศูนย์เมอร์ซี่
  8. จัดกิจกรรมกีฬา กิจกรรมรื่นเริง
  9. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเด็กๆที่กรุงเทพฯกับเด็กและเยาวชน ชาวมอแกนที่มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาในจังหวัดภาคใต้ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเรียนรู้และเปิดโลกทรรศน์ให้กับทั้งสองฝ่าย ซึ่งประสบผลสำเร็จมาก

อัตราการเรียนต่อของเด็ก เด็กที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ กว่าร้อยละ  99  เรียนต่อในชั้นสูงขึ้น

สิ่งท้าทายในงาน มูลนิธิฯ สามารถช่วยให้เด็กยากจนในวัยเรียนอยู่ในระบบโรงเรียนได้นานเท่าใด ก็จะแยกพวกเขาก็จะอยู่ห่างจากปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ได้มากเท่านั้น

ในช่วงอายุ   8 – 9  ปี  เด็กๆยังได้สามารถอยู่ในระบบโรงเรียน เนื่องจากยังเล็กและเป็นแรงงานได้ค่าจ้างน้อย แต่ทันทีที่เขาเข้าสู่วัยรุ่น หลายคนต้องออกจากโรงเรียนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกคนโตของครอบครัว เพื่อช่วยพ่อแม่ทำมาหากินและเลี้ยงน้อง

ตัวอย่างความสำเร็จ    - สิรานี   อายุ 22   ปี

สภาพครอบครัวของสิรานี ก็คล้ายๆ กับครอบครัวของเด็กๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ พ่อเสียชีวิตตั้งแต่สิรานียังเล็กอยู่  แม่แต่งงานใหม่ ทิ้งให้สิรานีและน้องๆ อยู่กับตายายที่อายุมากแล้ว ทั้งยังมีฐานะยากจน  ทั้งหมดไม่มีที่ ไม่มีบ้านอยู่  ตา ยายจึงไปขออาศัยอยู่ในเรือนไม้เก่าๆ กลางทุ่งนา ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยช่วยดูแลที่นาเป็นการตอบแทน เนื่องจากตามีสุขภาพไม่แข็งแรง ไม่สามารถทำงานหนักได้ ส่วนยายก็มีรายได้บ้างจากการนวดแผนโบราณตามแต่จะมีคนจ้าง  มูลนิธิฯ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่สิรานีและน้อง ให้ได้ไปโรงเรียน

สิรานีเป็นเด็กขยันและเรียนเก่ง  เป็นเด็กกตัญญูและมีความเด็ดเดี่ยว เธอช่วยตายายทำทุกอย่างในบ้าน ตั้งแต่เลี้ยงน้อง ทำงานบ้าน เตรียมอาหาร และดูแล ตายาย  เวลาที่เธอสามารถทำการบ้าน อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนได้ คือเมื่อทุกคนเข้านอนแล้ว  เนื่องจากครอบครัวไม่มีเงินพอที่จะใช้ไฟฟ้า สิรานีจึงต้องจุดตะเกียงทำการบ้านเป็นประจำ

ผลการเรียนของเธอ ทั้งระดับประถมและระดับมัธยมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และเป็นที่ภาคภูมิใจของครูอาจารย์ เมื่อเรียนจบระดับมัธยม เธอได้เข้าเรียนในวิทยาลัยอาชีวะและเรียนจบระดับ ปวช. ภายใน  3  ปี และเรียนต่อระดับชั้น ปวส. ภาคค่ำ โดยทำงานไปด้วย  ปัจจุบันเธอเรียนจบ มีอาชีพ มีรายได้ประจำจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมใกล้บ้าน เพื่อช่วยตายายและน้องๆ

 

Related Mercy Centre Education Programs:

The Janusz Korczak School

Special Southern Projects

Mercy Kindergartens