พ.ศ.  2528 – คุณพ่อ โจ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ มงกุฎไทย

พ.ศ.  2533 - 2537 – ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง Asian Coalition For Housing Rights เป็นกรรมการของ Habitat International Coalition Asia และ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น จากคณะกรรมการยุติธรรมและสันติ ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2537 – ได้รับรางวัล First Justice & Peace Award จาก คณะพระมหาไถ่ แขวง Denver  สหรัฐอเมริกา

พ.ศ.  2540 – มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ได้รับรางวัล ESCAP  HRD AWARD เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและนักพัฒนาดีเด่น คัดเลือก จาก 41 ประเทศ

พ.ศ.  2540 – ได้รับรางวัล เพชรกรุงเทพ สาขาบริหารงานสังคม จาก กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2542 – ได้รับรางวัล Citizen of Thailand  จากมูลนิธิโกมลคีมทอง

พ.ศ.  2547 – คุณพ่อ โจ ได้รับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านการส่งเสริม สถานภาพสตรีและเด็กจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ

พ.ศ.  2547 – คุณพ่อ โจ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์และการ พัฒนาสังคมด้านการงานรณรงค์เกี่ยวกับ HIV/AIDS จาก พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาศ

พ.ศ.  2552 – คุณพ่อโจได้รับรางวัลทูตสิทธิเด็กสาขาผู้นำทางศาสนา จาก เครือข่ายองค์กรด้านเด็ก