ซิสเตอร์มาลินี ฉันทวโรดม หรือเรียกชื่อที่เด็กๆและเจ้าหน้าที่คุ้นเคยว่า  “คุณแม่ มาเรีย” เป็นหัวใจของมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล คุณแม่มีเจตนารมณ์ อันแข็งแกร่งและแน่วแน่ ในการกำกับดูแลให้มูลนิธิฯ มั่นคงอยู่ในเจตนารมณ์และพันธะกิจในการช่วยเหลือคนที่ยากจนที่สุด

คุณแม่ มาเรีย เกิดที่ประเทศ มาเก๊า (สมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของประเทศโปรตุเกต) และมาเติบโตที่ประเทศไทย คุณแม่เป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อตั้ง คณะภคินี คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล ซึ่งคุณแม่ ได้ดำรงตำแน่งอธิการิณีของคณะฯ เป็นเวลากว่า 50 ปี

เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.  2516 คุณแม่ มาเรีย ได้ออกเดินเยี่ยมครอบครัวในชุมชนแออัด คลองเตย พบปะ พูดคุย กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจริงๆและสอบถามความต้องการของเขา โครงการแรก ที่เริ่มดำเนินการ คือ คลินิกตรวจสุขภาพฟรี เนื่องจากสมัยนั้น ประชาชนในคลองเตย ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขพื้นฐาน โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในยุคนั้นคือโรงพยาบาลจุฬา ที่ทำการคลินิกเป็นบ้านไม้ทรุดโทรมหลังหนึ่งตั้งอยู่ที่ ล็อค 9  มีพยาบาลวิชาชีพมาช่วยตรวจ ดูแลคนเจ็บป่วย จากนั้น คุณแม่ยังออกเดินเยี่ยมชุมชนเป็นประจำ เป็นเวลากว่า 10 ปี

หลังจากนั้น ได้มีการเปิดศูนย์เด็กปฐมวัย เป็นแห่งแรก คุณแม่ มาเรีย และ สมาชิกในคณะฯ อีกจำนวนหนึ่ง เป็นผู้ดำเนินการสอน  จากโรงเรียนวันละบาทแห่งแรก ได้ขยายเพิ่มขึ้นเป็น 26 แห่ง ทุกแห่งเปิดดำเนินการในชุมชนแออัด โดยใช้เรือนไม้ที่หาเช่า หรือ ซื้อ  เป็นที่ดำเนินการ

ตลอดระยะเวลา 35 ปี คุณแม่ มาเรีย ได้ทำงานร่วมกับคุณพ่อ โจ พัฒนาโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนจนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดศูนย์เด็กปฐมวัย การจัดหาทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจน การเปิดบ้านเมอร์ซี่ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน เด็กที่ถูกทำร้าย ถูกทอดทิ้ง ถูกละเมิด จนกระทั่งโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ เอช ไอ วี

คุณแม่ มาเรีย เป็นที่เคารพ นับถือ เป็นคุณแม่ ที่รักยิ่ง ทั้งสำหรับเด็กๆ และชาวบ้านในชุมชนแออัดคลองเตย และบรรดาเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ทุกคน